معرفی

مشخصات فردی

عباس خلیل زاده ماسوله

نام - نام خانوادگی : عباس   خلیل زاده ماسوله

پست الکترونیکی : dr.khalilzadeh90@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

سوابق اجرایی

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزد اسلامی واحد رشت

مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 

      سر پرست حوزه معاونت دانشجویی واحد رشت

عضو کمیته اجرایی امور علمی و پژوهشی دانشجویان شاهد و ایثار گر

دبیر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثار گر

   عضو شورای آموزشی دانشکده علوم انسانی

سی و دو سال عضویت فعال در پایگاهای مقاومت بسیج

 رئیس انجمن اسلامی به مدت ده سال ازسال62-72

مسئول سیاسی پایگاه مقاومت شهید تندرو حوزه 2شهری رشت از سال 80-86

 عضو بسیچ اساتید دانشگاه آزاداسلامی رشت عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 21

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 01/07/1374

عباس خلیل زاده ماسوله
عباس خلیل زاده ماسوله

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^